Allmänna Villkor

1. Generella riktlinjer

 

Allt Städ & Flyttservice, nedan Allt Städ, säljer städtjänster under domännamnet www.alltstadservice.se. Kunden har ett städobjekt som Allt Städ har besiktigat, eller på annat sätt godkänt, att utföra hushållsnära tjänster.  Man har från båda parter accepterat tidpunkt, städdag, frekvens och städinstruktion (s.k. städprofil). Ett kontrakt ska godkännas innan första städtillfället och är giltigt från och med det datum då arbetet ska påbörjas enligt överenskommelse mellan parterna. Detta datum ska skrivas in i kontraktet.

 

2. Om kontraktet

 

Kontraktet löper på tillsvidare. Uppsägning av kontraktet ska ske skriftligen via e-post. Uppsägningstiden är 10 dagar från att Allt Städ mottagit uppsägningen. Om uppsägning sker innan andra städtillfället gäller 5 dagars uppsägningstid. Personnummer som uppges i kontraktet kommer att användas för RUT-avdrag, om mer än ett personnummer anges fördelas RUT-avdraget jämnt mellan dessa. Om personnummer saknas i kontraktet faktureras beloppet utan RUT-avdrag.

 

3. Skatteavdrag privatpersoner

 

Om kunden önskar erhålla RUT-avdrag faktureras totalsumman efter RUT-avdrag för städning där personnummer angetts på kontraktet.

 

Nekar skatteverket RUT-avdrag eller kunden angett felaktigt personnummer, faktureras hela beloppet utan RUT-avdrag. Kunden ansvarar för att RUT-avdrag finns kvar att nyttja på personnumret och meddela Allt Städ om förändringar i kundens möjlighet till RUT-avdrag.

 

4.Kommunikation

 

Kunden ska vid kontraktsskrivning uppge en giltig e-postadress. Det är via denna epostadress som kund anses som informerad oavsett karaktär på information. All skriftlig information går via e-post. Det är upp till kund att uppdatera epostadress vid behov. 

 

5. Förändringar i avtalstext och allmänna villkor

 

Eventuella ändringar i de allmänna villkoren meddelas via e-post till kunden. Förändringarna träder i kraft 30 dagar efter att de kommunicerats till kund. Om inga invändningar inkommer inom 14 dagar från det att informationen skickats, anser bägge parter att ändringarna är accepterade. 

 

6. Frånvaro

 

Om Allt Städ har frånvaro på för uppdraget inplanerad personal så utförs i de flesta fall städning, antingen via samarbetspartners till Allt Städ eller egen personal. Ny tid kan behöva bokas inom en arbetsdag. Om städning behöver ställas in helt av Allt Städ meddelas kund snarast möjligt.

 

7. Tidsåtgång för städning

 

Minsta antal timmar som faktureras kund för varje städtillfälle bestäms vid besiktning och skrivs in i kontraktet. Justeras skriftligen vid behov.

 

Utöver dessa timmar faktureras varje påbörjad kvart.

 

Vi inleder första städtillfället med en grundlig startstädning som oftast tar längre tid. Tidsåtgång för varje städning kan variera med tex väder, årstider, ommöblering, hur undanplockat det är etc. Kund kan bestämma sig för max-tid som då börjar gälla efter första städtillfället. Vid behov prioriterar städaren på eget initiativ alternativt efter kunds önskemål.

 

8. Arbetstider och arbetsdagar

 

Överenskommelse om tidigast starttid och senaste sluttid görs i kontrakt. Inom denna tid styr Allt Städ över inställelsetid.

 

Överenskommelse om veckodag görs i kontraktet. Om en röd dag infaller på aktuell veckodag ställs städningen in om ingen annan tid avtalas, detta sker iså fall på kunds initiativ.

 

Byte av tid och/eller dag kan endast göras i samråd med Allt Städ och ska överenskommas skriftligen.

 

9. Städprofil

 

Allt Städ utgår från den städbeskrivning som finns på hemsidan. Varje kund kan utifrån den beskrivningen göra tillägg/avdrag efter sina egna villkor (dock inom Allt Städ ramar) och skapar därmed sin egen städprofil. Profilen görs i samband med Allt Städ besiktning av städobjektet. Profilen kan uppdateraras i samråd med Allt Städ och ska överenskommas skriftligen.

 

Mindre och tillfälliga tillägg/avdrag kan göras utöver detta genom skriftligt besked från  kund senast 2 arbetsdagar innan städtillfället.

 

10. Regler för avbokning/utebliven städning

 

Avbokningar från kund kan göras kostnadsfritt senast 7 dagar innan städtillfället. 2 avbokningar per halvår kan göras kostnadsfritt.

 

Avbokningar utöver dessa ramar kan göras men då utgår full betalning, oavsett orsak och oavsett om städning utförts. Full betalning gäller även vid andra orsaker till utebliven städning som kund ansvarar över, tex utelåsning.

 

Akut avbokning från kund, vid tex sjukdom som innebär att Allt Städ personal utsätts för smittorisk, ska göras senast 07.00 aktuell städdag.

 

Observera att vid utebliven städning kan ej RUT-avdrag göras pga. lagstadgade regler. Avbokning från Allt Städ kan ske vid brist av personal. Avbokning kan ske samma dag och städning ges om möjligt, se mer under punkt 6.

 

Alla avbokningar måste meddelas skriftligen.

 

11. Tillgång till städobjekt och eventuella omständigheter

 

Allt Städ behöver ha fri åtkomst till städobjektet kundens bostad vid städtillfället.  På vilket sätt detta sker överenskommes i kontraktet och kan efterhand uppdateras skriftligen.

 

Det är kundens ansvar att tillhandahålla fri åtkomst.

 

Om fri åtkomst inte är möjlig vid städtillfället görs ett kontaktförsök på uppgivet telefonnummer. Åtkomst till städobjektet måste vara klart inom 1 timme från kontaktförsöket.

 

Kund faktureras hela städningen enligt avbokningsreglerna under punkt 10. Om det finns omständigheter som försvårar städning, såsom strömavbrott, renoveringar etc. gör Allt Städ sitt bästa för att lösa situationen under rådande omständigheter.

 

12. Säkerhet

 

En rad viktiga säkerhetsrutiner finns för kunder och Allt Städ personals trygghet. Allt Städ personal skriver på ett sekretessavtal Allt Städ begär utdrag från belastningsregistret vid anställning.

 

Allt Städ har tydliga rutiner av hantering av koder och nycklar Ansvarsförsäkring finns,

 

13. Priser och fakturering

 

Allt Städ fakturerar enligt aktuell prislista som återfinns på www.alltstadservice.se. Fakturering för abonnentskunder sker månatligen för föregående månad. 15 dagars förfallotid gäller.

 

Fakturering för engångsuppdrag faktureras löpande. 15 dagars förfallotid gäller. Fakturan skickas per e-post om inget annat överenskommes i kontrakt eller skriftligen. Om inte fakturan betalas i tid kan Allt Städ ställa krav på förseningsränta enligt räntelagen.

 

Förseningsavgift tillkommer.

 

14. Försäkringar, skador och ersättning

 

Kunden ska ha en giltig hemförsäkring. Allt Städ har utöver detta en ansvarsförsäkring som täcker skador som orsakas av oaktsamhet av Allt Städ personal. Övriga skador täcks som regel av kundens hemförsäkring.

 

Skador som upptäcks av Allt Städ rapporteras skriftligen till kund.

 

Skador som upptäcks av kund ska rapporteras snarast möjligt alternativt senast inom 10 dagar efter själva händelsen. Skador som rapporteras senare än detta beaktas inte.

 

Skador ska kontrolleras i första hand av Allt Städ tillsammans med kund. Vid behov tas en oberoende besiktningsman in för att fastställa skadans omfattning och vem som orsakat den.

 

Om det fastställs utan tvivel att Allt Städ personal åsamkat skadan ersätts kunden. Uppkomna skador som inte ersätts är tex bristande information om skötsel av olika material, ting som inte är fastsatta på ett korrekt eller ordentligt sätt, förslitningar som uppkommer genom normalt städande. Ersättning ges vid uppvisande av originalkvitto samt kvitto på nyinköpt vara. Om originalkvitto saknas förbehåller sig Allt Städ att värdera objektet.

 

Är skadan på ett fast objekt har Allt Städ rätt att reparera skadan alternativt anlita ett företag som gör detsamma.

 

15. Klagomål och återkoppling

 

Alla reklamationer och klagomål tas direkt med Allt Städ.

 

Allt Städ avgör om eventuell kompensation eller prisavdrag utgår.

 

Önskemål om förändringar i städupplägg samt återkoppling på utförd städning tas tacksamt emot då Allt Städ hela tiden strävar efter att utvecklas.

 

16. Uppsägning och frysning av abonnemang

 

Uppsägningen träder i kraft 10 dagar efter att kunden skickat in uppsägningen. Frysning av abonnemang kan göras i upp till 2 månader och max 2 ggr per år. Frysning träder i kraft enligt kunds önskemål men tidigast 10 dagar efter det att information till Allt Städ inkommit.

 

Både uppsägning och frysning ska ske skriftligen.

 

17. Giltighet och Tvist

 

Både kund och Allt Städ har gett sitt fulla medgivande att kontrakt och information om allmänna avtalsvillkor är juridiskt bindande genom elektronisk korrespondens per epost.

 

Tvist som rör kontrakt eller allmänna villkor avgörs enligt lag om skiljeförfarande